Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Επιτροπή Διαβούλευσης. Ένα όργανο συμμετοχής των δημοτών που απαξίωσε και απαξιώνει η δημοτικής μας αρχή.


                                                 του Αντώνη Δ. Μάντζιου
                                               Δημοτικού συμβούλου Κατερίνης    
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση καλεί ο δήμαρχος την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κατερίνης.
    Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Διαβούλευσης παρέμεινε η ίδια και για το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας γιατί κατά τον δήμαρχο δεν υπήρχε ενδιαφέρον για συμμετοχή.
     Στην πραγματικότητα ο δήμαρχος προσπάθησε να απαξιώσει την λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης όπως και όλων των μηχανισμών ελέγχου και συμμετοχής που προβλέπει ο νόμος Καλλικράτη.

    Έτσι παρ όλες τις προσπάθειες της δημοτικής μας παράταξης με πολλές παρεμβάσεις μου ως δημοτικού συμβούλου άργησε την συγκρότηση της Επιτροπής διαβούλευσης ( περίπου δυο χρόνια), συνεδρίασε μία φορά για τον προϋπολογισμό χωρίς καν εισήγηση, δεν συνεδρίαση άλλη φορά παρά τις προβλέψεις του νόμου.
     Για τον προϋπολογισμό του 2013 ούτε καν συγκλήθηκε η επιτροπή και αναγκάστηκα να προσφύγω από τον Απρίλιο στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση για το θέμα της επιτροπής διαβούλευσης, του συμπαραστάτη του δημότη και του συμβουλίου ένταξης μεταναστών.
Για όλα αυτά ο δήμος φέρεται να έκανε μια ανακοίνωση – πρόσκληση στο site του Δήμου, δεν το πήρε είδηση κανείς, το απέκρυψε από το δημοτικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε 2-3 φορές τον Ιούλιο και μετά επικαλέστηκε αδιαφορία των πολιτών και των φορέων, κατηγορώντας στην ουσία τους δημότες για την δική του αδράνεια και πολιτική.
    Ήδη για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης δεν δόθηκε μαζί με την πρόσκληση το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο μόλις σήμερα παραμονή της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο.
      Ακόμα να σημειώσουμε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα ούτε καν τα τηλέφωνα των μελών της επιτροπής που δείχνει την προχειρότητα αλλά και την απαξίωσή της από την δημοτική αρχή.
    Θεωρούμε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης έχει ρόλο έστω και μειωμένο ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και των δημοτών, ρόλο τον οποίο οφείλουν να διεκδικήσουν και να αναδείξουν  τα μέλη του στο όνομα όλων των δημοτών και στα πλαίσια της συμμετοχής των δημοτών στην διοίκηση του δήμου.
Κατερίνη 3/9/2013
Αντώνης Δ. Μάντζιος, οικονομολόγος
Δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης
με την Πρωτοβουλία Πολιτών για την Αλλαγή στο Δήμο Κατερίνης

Παραθέτουμε το άρθρο του νόμου για την Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 76  (ν.  3852/10 ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7.62010)
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι ο-ποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προ-τάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ-σχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3)μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου