Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

ΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Κατερίνη, 08 Αυγούστου 2013
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 Αριθ. Πρωτ. 61095
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠ.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Δημοτικούς Συμβούλους
με αποδεικτικό
Ταχ.Δ/νση Πλ.Δημαρχείου


Τ.Κ. 60 100 Κατερίνη                          
ΚΟΙΝ
1. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
Πληροφορίες: Ζωή Σερετίδου

    με αποδεικτικό
Τηλ.: 2351350436                              

2. Στην ιστοσελίδα του δήμου
FAX:  2351350430

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου
Email:serzoe@katerini.gr                                              

4. Βουλευτές Ν. Πιερίας


5. Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαυρίδου Σοφία
                                                              
1
6. Γραφείο Δημάρχου


7. Διευθύνσεις Δήμου


8. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων


9. Τοπικά Μ.Μ.Ε.


10. Κόμματα της Βουλής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1.       
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
« Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης: Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις  Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης ».
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2.       
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
« Μελέτη  Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) »
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

3.       
Συζήτηση αναφορικά με την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του Β΄ΔΑΚ και υποβολή προτάσεων για την δυνατότητα αξιοποίησής του με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

4.       
Αντικατάσταση μέλους επιτροπής τεχνικών Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

5.       
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

6.       
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

7.       
Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

8.       
Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης (334/1992 απόφαση Δ.Σ.) (συμπλήρωση της 337/2013 απόφασης Δ.Σ.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

9.       
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

10.   
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

11.   
Κήρυξη του ενοικιαστή του δημοτικού αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας, ως έκπτωτου, λόγω μη καταβολής του μισθώματος στην ορισμένη προθεσμία ύστερα από σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

12.   
Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

13.   
Αποδοχή απόφασης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας 2007 - 2013» και σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορούν στην πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

14.   
Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

15.   
Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της Πράξης Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

16.   
Αποδοχή απόφασης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας 2007 - 2013» και σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορούν στην πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Κουρμπάνι’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17.   
Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Κουρμπάνι’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

18.   
Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της Πράξης Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης ‘Κουρμπάνι’» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

19.   
Έγκριση της 17/2013 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ‘Παναγιά’ Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20.   
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος
21.   
Έγκριση της με αριθ. 3/2013 απόφασης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου με θέμα: «Πρόταση για χορήγηση άδειας ξύλευσης στη θέση ΜΠΕΚΙ στο αριθ. 24 τμήμα και συνέχιση ξύλευσης του αριθ. 189 δασικού τμήματος στη θέση ΚΑΨΑΛΟΣ για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της ΤΚ Παλαιού Κεραμιδίου για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

22.   
Έγκριση της με αριθ. 11/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαγόραχης με θέμα «Αίτημα προς τη Δ/νση Δασών για χορήγηση άδειας υλοτόμησης τμημάτων του δάσους της Τ.Κ. Λαγόραχης και συνοικισμού Μελιαδίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της ΤΚ Λαγόραχης για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

23.   
Έγκριση προμήθειας φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

24.   
Έγκριση της με αριθ. 117/2013 απόφασης της Δ.Κ. Κατερίνης με θέμα «Συνέχιση της υλοτομίας στο υπόλοιπο μέρος των με αριθ. 178α και 36 τεμαχίων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Χράνης σε καύσιμη ύλη για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

25.   
Καθορισμός τιμής και ποσότητας διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών στους κατοίκους Τ.Κ. Μηλιάς για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

26.   
Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό MIS 376449, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27.   
Έγκριση της 61/2013 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28.   
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου SPLIT UNIT και αεροκουρτίνας για το Δήμο Κατερίνης έτους 2013» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

29.   
Έγκριση της 66/2013 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» προϋπολογισμού 177.043,17 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30.   
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

31.   
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

32.   
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
33.   
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34.   
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

35.   
Λήψη απόφασης για ονομασία οδού και πλατείας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

36.   
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο Νηπιαγωγείο Ανδρομάχης» (72/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

37.   
Επικαιροποίηση της με αριθ. 45/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα «Ορισμός του κ. Κωνσταντίνου Αραβίδη του Αριστείδη για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου και την αριθ. 275η διορθωτική στο Ο.Τ. 535 (κ.κ. 022625)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

38.   
Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Ιορδανίδη Ιωάννη του Χρυσοστόμου και Ιορδανίδου Χριστίνας του Ιωάννη, στο ΟΤ Γ686 με κ.κ. 056008 και στα Ο.Τ. Γ769, Γ770 με κ.κ. 057219, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

39.   
Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρας Νικοδήμου Μοσχονά το γένος Δημητρίου και Θεανώς Δημάδη, στα ΟΤ α) Γ 660, Γ664, Γ670, Γ676Β με κ.κ. 055508 και β) Γ750 με κ.κ. 056710, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

40.   
Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Πηλίδη Ιορδάνη του Γεωργίου, στο ΟΤ α) Γ 682 με κ.κ. 055204 β) Γ708 με κ.κ. 055002 και γ) Γ697 με κ.κ. 055001 και κ.κ. 055002, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

41.   
Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου Διαβάτη του Ιωάννη, Δήμητρας Διαβάτη του Βασιλείου, στο ΟΤ Γ 670 με κ.κ. 055528, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

42.   
Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ.κ. Ελπ. Γραίδου, Χαρ. Καραφουλίδη κλπ στα Ο.Τ. 232β, 232δ της ΠΕ Βατάν – Αναθεώρηση Κατερίνης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

43.   
Συμπλήρωση της με αριθ. 112/2009 απόφασης ΔΣ Κατερίνης σε συμμόρφωση του με αριθ. 82064/2959/4.3.2013 εγγράφου της Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

44.   
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

45.   
Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά «Σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεως στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

46.   
Έγκριση καταβολής επικειμένων στην ενότητα Εθνικού Σταδίου στο ΟΤ 836
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

47.   
Έγκριση της 88/2013 απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί χρέωσης τιμολογίου για Ταχυδρομείο – ΔΕΗ κλπ»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

48.   
Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το οικονομικό έτος 2012 (ύστερα από σχετική εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

49.   
Μείωση μισθώματος του ακινήτου ακάλυπτου χώρου των 250τμ και καταστήματος 15 τμ που βρίσκεται επί της 25ης Μαρτίου και Δ.Αεροπαγείτου, ύστερα από αίτηση του Ζέρβα Διονύσιου του Δημητρίου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

50.   
Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης

51.   
Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης

52.   
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας και για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο  Ένταξης  των  Μεταναστών  του ήµου Κατερίνης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.1   του Ν.3852/2010
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης

53.   
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης

54.   
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»    και έγκριση του καταστατικού του
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου ΚατερίνηςΟ Πρόεδρος


    Χρήστος Λεμονόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου